ข่าวโรคพิษสุนัขบ้า 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเขตอำเภอคลองใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมประชาสัมพันธ์ นายแสวง ศรีทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการฯ กล่าวว่า ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยประชาชน ต่อปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จึงทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยการให้ความรู้ การดูแลสุนัข การจัดฉีดวัคซีน และการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขในเขตชุมชนและที่สาธารณะ และให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำกิจกรรมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จังหวัดตราด ในแหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ในเขตอำเภอคลองใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยการพูดคุยกับประชาชนถึงพระปณิธาน การแจกแผ่นพับที่มีเนื้อหาในการดูแลสุนัขและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงแผ่นป้ายข้อความ เช่น สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตราดเมืองปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

จ.ตราด ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 

วันนี้ (26 ก.พ. 61) นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์จังหวัดตราด กล่าวว่า ในภาพรวมของประเทศไทยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า เริ่มรุนแรงขึ้น พบว่าในปี 2560 มีรายงานเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 845 ครั้ง ใน 55 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว จำนวน 11 ราย โดยพบการระบาดของโรครุนแรงที่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ รวมทั้งในภาคตะวันออก พบที่ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ยกเว้นจังหวัดตราด ซึ่งเฉพาะในภาคตะวันออกมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 7 ราย ได้แก่ ชลบุรี 3 ราย ฉะเชิงเทรา 3 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย ส่วนในปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 260 ครั้ง โดยพบในภาคตะวันออก 32 ครั้ง ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วในปีนี้ 2 ราย ที่จังหวัดสุรินทร์และสงขลา
สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดตราด ในครั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้จังหวัดตราดสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชน โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะ คือ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมากเป็นลำดับแรก โดยจะมีการออกประกาศจังหวัดตราดให้มีการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2548 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุนัข แมว เข้า-ออก จังหวัดตราด โดยเฉพาะพื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก อย่างไรก็ตาม โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด ในปีงบประมาณ 2561 มีการตั้งเป้าหมายที่จะทำหมันสุนัข จำนวน 2,600 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งยังมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในคนอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
Visitors: 20,145