CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท

first aid cpr

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับ รพสต.เกาะหมาก ได้มีการจัดอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & First AID TRAINING” ให้แก่ประชาชน พนักงานรีสอร์ท และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตเกาะหมาก โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิรพงษ์ ช่วยศรี แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพตราด พร้อมด้วยทีมพยาบาล มาให้ความรู้และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

CPR & First AID TRAINING

ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธี จะช่วยทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ จะเห็นได้ว่าการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
ก้าวสู่ปีที่ 21 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด "สุขภาพดี ที่มอบให้คุณ"
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039 552 777
ฉุกเฉินโทร. 1719

 

CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 1 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 2 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 3 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 4 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 5 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 6 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 7 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 8 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 9 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 10 CPR & First AID TRAINING ณ เกาะหมากรีสอร์ท รูปภาพ 11
Visitors: 20,204