17 ต.ค. 60 ซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟ

อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเกาะช้าง  เตรียมพร้อมรับมือ

เพราะเราตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  และค้นหาวิธีการป้องกัน 

ให้พนักงานได้รู้และเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และสามารถใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้ 

เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้มาใช้บริการ ให้หนีรอดปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นภายในอินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเกาะช้างได้อย่างปลอดภัย

Visitors: 20,145