การเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อม "การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  และการฝึกซ้อมหนีไฟการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  และการฝึกซ้อมหนีไฟ"

อัคคีภัยหรือไฟไหม้เป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาที่เราประมาท   อัคคีภัยเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ  เช่น   เกิดขึ้นจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆ  หรือเกิดจากการไฟฟ้าลัดวงจร  เป็นต้น  

ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยที่อยู่กันเป็นครอบครัวก็คงดูแลป้องกันได้ไม่ยาก  เนื่องจากมีผู้อาศัยอยู่ร่วมกันเพียงไม่กี่คน การพูดคุยสื่อสารให้ความช่วยเหลือดูแลป้องกันปัญหาคงทำได้ไม่ยากลำบากนัก   แต่เมื่อเปรียบกับสถานประกอบการหรือองค์กรต่างๆทั่วไป  การดูแลป้องกันอาจจะทำได้ดีแล้ว   แต่ก็ยังไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างครอบคลุม   และทั่วถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  เช่น สถานประกอบการโรงพยาบาล เป็นต้น 

เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นมีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก และนอกจากพนักงานที่มาอาศัยอยู่เพื่อทำงานภายในโรงพยาบาลแล้ว  ยังมีผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลอีกอยู่เป็นจำนวนมาก  ดังนั้น ถึงแม้พนักงานภายในโรงพยาบาล   จะช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในโรงพยาบาลอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ยังมีประเด็นอื่นที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นภายในโรงพยาบาลได้อีก  เช่น  เกิดจากการไฟฟ้าลัดวงจร ความประมาทของผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาล  ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคลุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ก็มีวิธีการป้องกันที่ดีมีมาตรฐานไว้ใช้ในการป้องกันได้  เช่น  พนักงานในโรงพยาบาลทุกคนควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย  หรือไฟไหม้เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงพยาบาล 

หรือพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างไรขณะเกิดไฟไหม้ขึ้น   และสุดท้ายพนักงานจะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคนไข้   ที่นอนพักอยู่ในโรงพยาบาล   หรือผู้ที่มาใช้บริการทั่วไป  ให้หนีรอดปลอดภัยจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลได้ 

ดังนั้นปัญหาทั้งหมดนี้มีวิธีการแก้ไขในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่ให้เกิดขึ้นได้  จึงต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในรับทราบ  ให้ได้มีการเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไข้ที่ถูกต้องในการป้องกันอัคคีภัย  เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย  อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ด้วย

Visitors: 20,203