ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ระลอกที่สองของปี จ.ตราด

จ.ตราด กำชับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

(16 ส.ค. 60) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 พบว่ามีรายงานผู้ป่วย จำนวน 30,214 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 46.18 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย พบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – 14 ปี และขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ระลอกที่สองของปีระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ประกอบกับตั้งแต่ต้นปี 2560 มีการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในสถานศึกษา ทัณฑสถาน ค่ายทหาร สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด หอพัก ห้องชุด สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวงกว้างต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และเด็กตั้งครรภ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางจังหวัดตราด จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองตราด เตรีมความพร้อมในการป้องกันระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิดใหม่ 4 สายพันธ์ุ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ โรคเลือด เบาหวาน โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ุ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมมากขึ้น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิดใหม่ 4 สายพันธ์ุ

พิเศษ เฉพาะต้อนรับวันแม่ รับส่วนลด เหลือ 699 บาท/เข็ม 

วันนี้ - 31 กันยายน 2560

ราคาปกติ 750 บาท/เข็ม

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้ว
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039 552 777

Visitors: 20,145