นง.พมจ.ตราด ร่วมกับ อำเภอแหลมงอบ ศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดตราด และองค์กรชุมชนคนตราด จัดโครงการลูกที่ดีมีทุกหมู่บ้าน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดตราด ประจำปี 2560

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

สนง.พมจ.ตราด ร่วมกับ อำเภอแหลมงอบ ศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดตราด และองค์กรชุมชนคนตราด

จัดโครงการลูกที่ดีมีทุกหมู่บ้าน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดตราด ประจำปี 2560

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

โดยมีนายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ลูกที่ดีมีทุกหมู่บ้านประจำปี 2560

และนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ กล่าวต้อนรับ โดยนายสมโภชน์ วาสุกรี ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดตราด พร้อมเครือข่าย กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคนดีมีศีลธรรมในชุมชน และยกย่องเชิดชู ให้กำลังใจคนดีให้เป็นตัวอย่าง ตลอดจนการปลุกพลังพลเมืองดีให้ตระหนักรู้ร่วมรับผิดชอบชุมชน ของพี่น้องประชาชนอำเภอแหลมงอบ จำนวน 300 คน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
(1) การแสดงของเด็กและเยาวชน
(2) การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติลูกที่ดีมีทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
(3) การจัดบูทนิทรรศการของเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ

 

Visitors: 21,704