สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ H1N1 ปี 2559

 

 ไข้หวัดใหญ่

  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มพบเมื่อปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 ที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้แพร่ออกไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล(Seasonal Influenza)ที่พบปะปนกับสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วไป ซึ่งมักพบมากในช่วงฤดูหนาว

    จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วย 71,417 ราย มีผู้เสียชีวิต 8 ราย จังหวัดที่มีอัตราปวยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม อุตรดิตถ์ จันทบุรี ภูเก็ต

 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร (373.23 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่(319.09 ต่อแสนประชากร) อุตรดิตถ์ (294.51 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (261.91 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (249.42ต่อแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 159.63 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 140.12 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62.21 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 58.27 ต่อแสนประชากรตามลำดับ
-ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4646 ราย),
7-9 ปี (4331 ราย), 35-44 ปี (3779 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี
(1780 ราย), 15-24 ปี (1558 ราย), 10-14 ปี (1485ราย),
-ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (2007 ราย), 25-34 ปี (1899 ราย), 10-14 ปี (1617 ราย),
-ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (690 ราย), 25-34 ปี (635 ราย), 10-14 ปี (557 ราย),

 

 

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

 


 • รู้จักไข้หวัดใหญ่.jpg
  ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่ส...

 • BEID_Media_6026.jpg
  คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ : สำหรับประชาชนทั่วไป ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ ...

 • h1n1_info_new_copy.jpg
  คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ : สำหรับผู้ป่วย คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย แนะนำให้ปฏิบัติ เรื่อง การทำความสะอาดมืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะการติดต่อของโรค และแนะนำใ...

 • แบบเสื้อ 20ปี BTH YOUNG FIT-น้ำเงิน-เเดง-02.jpg
  InfluenzaBureau of Epidemiology, DDC, MPH ICD-10 : J10, J11กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ ลักษณะโรคเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ มีไ...
Visitors: 20,145