ไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2560 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 9,229 ราย อัตราป่วย 14.11 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 43.81 (0.56 เท่า) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 14 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.14 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 44.53 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 5-9 ปี (30.85), อายุ 15-24 ปี (25.34) อายุ 0-4 ปี (18.38) และอายุ 25-34 ปี (14.28) ตามลําดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 46.62 รองลงมาได้แก่ รับจ้าง (ร้อยละ 19.10) และ ไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 17.89) ตามลําดับ ผู้ป่วยเพศชาย 4,715 ราย เพศหญิง 4,514 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 0.96 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 58.54 ต่อประชากรแสนคน จํานวนผู้ป่วย 5,415 รายรองลงมา ได้แก่ ภาคกลางอัตราป่วย 10.54 ต่อประชากรแสนคน จํานวนผู้ป่วย 2,319 รายภาคเหนืออัตราป่วย 5.21 ต่อประชากรแสนคนจํานวนผู้ป่วย 641 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 3.90 ต่อประชากรแสนคน จํานวนผู้ป่วย 854 ราย ตามลําดับ

 

 

 


 • 060259_2.jpg
  โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease ) 1. ลักษณะของโรค โรคไข้ซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานด้า เมื่อปี พ.ศ.2490 ในลิง โดยในขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโ...

 • 3.jpg
  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1มค 2560 - 5 มีค 60 พบผูปวย 13818 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 21.12 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.98 ...

 • n20150619100831_80866.jpg
  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกล...

 • ไวรัส RSVไวรัสร้ายมากับหน้าฝน คนเป็นแม่พ่อต้องระวัง ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ“โรคติดเชื้อทางเดินห...

 • 558000011222301.JPEG
  โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร? “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำ”หรือ “โรคหมาว้อ”(ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virusซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนม...

 • shutterstock_57204115.jpg
  หน้าหนาวระวังโรคมือเท้าปาก “กรมควบคุมโรค” เผยเปิดเทอมหน้าหนาวนี้ ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว 2 เท่า เน้นย้ำสถานศึกษาคัดกรองเด็กเล็กทุกวัน นายแพทย์ ...

 • dengki.png
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดตราด สัปดาห์ที่ 29 ปี 2560 (16 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560) สถานการณ์ของประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 พบผู...

 • 34.jpg
  1.สาเหตุอะไรที่ทำให้สถิติไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว • ฝนมาเร็วทางภาคใต้ และทยอยขึ้นภาคกลาง-เหนือ -อิสาน • ฝนตกเป็นช่วงๆ ตกแล้วหยุด มีมรสุมบ่อยครั้ง • เศษภาชนะที่คนประดิษฐ...

 • โรคชิคุนกุนยา Chikungunyaลักษณะโรคโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่...

 • 18767678_10155406292103140_512084816107835046_n.png
  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านนั้น กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่...

 • 3.jpg
  “ไวรัสโรต้า” ทำเด็กอุจจาระร่วง-เสียชีวิต แนะผู้ปกครองดูแลให้ดี เกี่ยวกับ ไวรัสโรตา กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพราะอาจป่วยด้วยโรคอุจจ...
Visitors: 20,145