รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดตราด

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดตราด

สัปดาห์ที่ 29 ปี 2560 (16 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560)

สถานการณ์ของประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 6

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 พบผู้ป่วย 22,356 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 43.17 ต่อแสนประชากร

เสียชีวิต 31 ราย จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สงขลา  (175.26 ต่อแสนประชากร)

พัทลุง (156.07 ต่อแสนประชากร) ปัตตานี (112.16 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (104.84 ต่อแสนประชากร)

นราธิวาส (204.63 ต่อแสนประชากร) จังหวัดตราดอยู่ลำดับ 61 ของประเทศ

 

เขตสุขภาพที่ 6 

พบผู้ป่วย 1,458 ราย อัตราป่วย 24.80 แต่แสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย (ระยอง) จังหวัดระยอง มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 42.25 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ สระแก้ว จันทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และตราด ดังรูป

อัตราป่วยไข้เลือดออกจังหวัดตราดในเขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) สัปดาห์ที่ 28 ปี 2560

หมายเหตุ สำนักระบาดวิทยาปรังปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 17 กรกฏาคม 2560

 

สถานการณ์ของจังหวัดตราด

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2560 จังหวัดตราดได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 48 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.62 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่  อำเภอเกาะช้าง (4 ราย) อัตรป่วย 52.14 ต่อแสนประชากร รองลงมา คลองใหญ่ (9 ราย) บ่อไร่ (20 ราย) และเขาสมิง (6 ราย) 

รายละเอียดในตาราง

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดตราดปี 2560

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผู้ป่วยไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) รวมคนไทยและต่างชาติ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดตราด

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2560 เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2559

และค่ามัธยฐาน 5 ปี 2555 - 2559

 ที่มา : รายงาน 506 ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560

สถานการณ์จากข้อมูล รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ในสัปดาห์ที่ 29 (วันที่ 16 กรกฏาคม 25560 - 22 กรกฏาคม 2560) พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย พบในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ 2 ราย พบในตำบลคลองใหญ่ 1 ราย หาดเล็ก 1 ราย แนวโน้มค่าเฉลี่ยของผู้ป่วย 4 สัปดาห์กก่อนหน้า พบผู้ป่วยลดลงเล็กน้อย และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จังหวัดตราดพบผู้ป่วยต่อเนื่องในหลายพื้นที่ี

ข้อมูลจาก รบบการเฝ้าระวังโรคไข้เลือด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 24 กรกฏาคม 2560 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 58 ราย ในรายสัปดาห์ที่ 29 พบผู้ป่วย 1 ราย น้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ราย (สัปดาห์ที่ 28 พบ 3 ราย) พบในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ 1 ราย ตำบลคลองใหญ่แนวโน้มค่าเฉลี่ยของผู้ป่วย 4 สัปดาห์ ล่าสุดเปรียบเทียบกับ 4 สัปดาห์ ก่อนหน้า พบผู้ป่วยน้อยกว่าเล็กน้อย ทุกอำเภอควรดำเนินการควบคุมพาหะอย่างสม่ำเสมอแลละต่อเนื่อง

 

พื้นที่ที่ควรเร่งรัดควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

 

พื้นที่ที่พบการระบาดในรุ่นที่ 2 (มีการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่ 5 สัปดาห์ขึ้นไป ณ ปัจจุบัน)

 


 • 060259_2.jpg
  โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease ) 1. ลักษณะของโรค โรคไข้ซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานด้า เมื่อปี พ.ศ.2490 ในลิง โดยในขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโ...

 • 3.jpg
  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1มค 2560 - 5 มีค 60 พบผูปวย 13818 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 21.12 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.98 ...

 • n20150619100831_80866.jpg
  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกล...

 • ไวรัส RSVไวรัสร้ายมากับหน้าฝน คนเป็นแม่พ่อต้องระวัง ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ“โรคติดเชื้อทางเดินห...

 • 558000011222301.JPEG
  โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร? “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำ”หรือ “โรคหมาว้อ”(ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virusซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนม...

 • shutterstock_57204115.jpg
  หน้าหนาวระวังโรคมือเท้าปาก “กรมควบคุมโรค” เผยเปิดเทอมหน้าหนาวนี้ ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว 2 เท่า เน้นย้ำสถานศึกษาคัดกรองเด็กเล็กทุกวัน นายแพทย์ ...

 • วัคซีนไข้เลือดออก-01.jpg
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก(ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2560 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) มีราย...

 • 34.jpg
  1.สาเหตุอะไรที่ทำให้สถิติไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว • ฝนมาเร็วทางภาคใต้ และทยอยขึ้นภาคกลาง-เหนือ -อิสาน • ฝนตกเป็นช่วงๆ ตกแล้วหยุด มีมรสุมบ่อยครั้ง • เศษภาชนะที่คนประดิษฐ...

 • โรคชิคุนกุนยา Chikungunyaลักษณะโรคโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่...

 • 18767678_10155406292103140_512084816107835046_n.png
  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านนั้น กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่...

 • 3.jpg
  “ไวรัสโรต้า” ทำเด็กอุจจาระร่วง-เสียชีวิต แนะผู้ปกครองดูแลให้ดี เกี่ยวกับ ไวรัสโรตา กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพราะอาจป่วยด้วยโรคอุจจ...
Visitors: 20,145