โรคหัวใจ

ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ. 2559


                                                                                       
แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25)
ปี พ.ศ. 2555-2558 จำแนกรายเขตสุขภาพ

 

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ(I20-I25) ในประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ.2555 - 2558  พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(I20-I25) ต่อประชากร 100,000  คนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราการตายเท่ากับ 22.88 ต่อแสนประชากร หรือเท่ากับ 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน1 สำหรับสถานการณ์ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2556 และลดลงในปี พ.ศ. 2557 ดังแผนภูมิที่2 ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดสูงถึง 264,820 คน

             จากข้อมูลเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่า โรคหัวใจขาดเลือดยังคงมีสถานการณ์ความรุนแรงเพราะอัตราตายและอัตราป่วยในต่อประชากรแสนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจากข้อมูลของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (MedResNet) ปี 2558 รายงานข้อมูลภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง3 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดและหัวใจ พบมากในเขตสุขภาพที่ 5, 4 และ 2 ตามลำดับ ส่วนภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบมากในเขตสุขภาพที่ 4, 2 และ5 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 3 และ 4

 

ประเด็นสารวันหัวใจโลก ปี พ.ศ.2559
สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนดวันรณรงค์หัวใจโลก คือ วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี สำหรับประเด็นสาร (Theme) ในปีนี้ (ค.ศ.2016) คือPower your life
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดวันรณรงค์หัวใจโลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี สาหรับปีนี้ (2559) ใช้ประเด็นรณรงค์หัวใจโลก คือ

เพิ่มพลังให้ชีวิต
รู้ระดับความเสี่ยงของคุณ
หมั่นตรวจวัดความดันโลหิต หาระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือด วัดรอบรอบเอว หาค่าดัชนีมวลกาย เมื่อรู้ค่าดังกล่าว ก็จะทราบถึงความเสี่ยงและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีของคุณ

POWER YOUR LIFE
Fuel your heart เติมพลังให้หัวใจ

การบริโภคอาหารและน้ำ ช่วยเติมพลังให้หัวใจคุณแข็งแรง
- ลดการรับประทานอาหารแช่แข็งและแปรรูป ซึ่งล้วนมีน้ำตาลและไขมันสูง
- ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมถึงน้าผลไม้ที่มีความหวาน ควรเลือกบริโภคน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่ไม่หวานแทน
- เปลี่ยนจากการรับประทานขนมหวาน เป็น ผลไม้สด แทน
- พยายามรับประทาน 5 ส่วน ในผลไม้และผัก ต่อวัน (ประมาณ 1 กำมือ) โดยสามารถเลือกรับประทานผลไม้สด ผลไม้แช่      แข็ง ผลไม้กระป๋อง หรือผลไม้แห้งก็ได้
- คุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม (ผู้ชาย ไม่ควรดื่มเกิน 2 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ผู้หญิง    ไม่ควรดื่มเกิน 1 หน่วยมาตรฐานต่อวัน)
- เตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์สำหรับรับประทานที่โรงเรียนหรือที่ทางาน

Move your heart ออกกาลังกายให้หัวใจขยับ

ทาตัวให้กระฉับกระเฉงเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงของ โรคหัวใจและหลอดเลือด
 ควรออกกาลังกายระดับปานกลางขึ้นไป อย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์
 การเต้นรำ การเดินเล่น การทางานบ้าน ล้วนเป็นการออกกาลัง
 เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน เดินหรือการปั่นจักรยานแทนการขับรถยนต์
 จะมีความสุขและสนุกขึ้น เมื่อออกกำลังกายกับเพื่อนและครอบครัว
 ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเริ่มขบวนการออกกำลังจริงๆจังๆ
 สนับสนุนการใช้เครื่องนับก้าว หรือใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว

Love your heart : รักษ์หัวใจ
การงดสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถทำได้ เพื่อสุขภาพหัวใจของคุณ
 การเลิกสูบบุหรี่ 2 ปี ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
 การเลิกสูบบุหรี่ภายใน 15 ปี ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงเหลือเท่าคนปกติที่ไม่ได้สูบบุหรี่
 การเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจในคนที่ไม่สูบบุหรี่เกิดจาก การสูดควันบุหรี่
 ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่ดีต่อตัวคุณเอง แต่ยังดีกับคนรอบข้างคุณอีกด้วย
 หากพบปัญหาในการเลิกสูบบุหรี่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600

 เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงสาธารณสุข ,สานักโรคไม่ติดต่อ. จานวนและอัตราตายโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจาปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ 3 ก.พ. 59) สืบค้นจาก http://www.thaincd.com/information-statistic/non-communicable-disease-data.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559.

2. กระทรวงสาธารณสุข ,สานักโรคไม่ติดต่อ. จานวนและอัตราผู้ป่วยใน 6 โรค (เบาหวานE10-E14/ ความดันโลหิตI10-I50/หัวใจขาดเลือดI20-I25/หลอดเลือดสมองI60-I69/หลอดลมอักเสบJ40-J45/ โรคหืดJ45-J48) ต่อประชากรแสนคน จาแนกเป็นรายเขตสุขภาพ กทม. และภาพรวมของประเทศ พ.ศ. 2550-2557 สืบค้นจาก http://www.thaincd.com/information-statistic/non-communicable-disease-data.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559.

3. สานักงานหลักประกันสุขภาพและMedResNet. ผลการดาเนินการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจาปี 2558.

4. World Heart Federation. World Heart Day. สืบค้นจาก http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/world-heart-day/ เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2559.

5. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. สืบค้นจาก http://www.thaiheartfound.org/ เข้าถึงเมื่อ 23 สิงหาคม 2559.


 • โรค-หัวใจ.jpg
  โรคหัวใจ อาการเริ่มต้นเป็นยังไง มาดูกัน เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคหัวใจคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่โดยสถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคหัวใจคร่าชีวิต...

 • 901959.jpg
  อาการโรคหัวใจมีหลายอาการ โดยโรคหัวใจที่สำคัญแบ่งได้ดังนี้ คือ1.ภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภาวะที่หัวใจทำงานได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น ภาวะที่หัวใจอ่อนแอ จึงทำให้การทำสิ่งต...

 • img_Infographic_1612201402141216085703.jpg
  โรคหัวใจ 7 ปัญหาหัวใจ (Health&Cuisine) หัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำงานตลอดช่วงชีวิตของเรา มีหลายคำถามเกี่ยวกับหัวใจที่ยังไม่รู้และคิดไม่ถึง จึงรวบรวม 7 คำถามน่ารู้เกี่ยวกับหัวใจพร้อ...

 • 1.jpg
  โรคหัวใจล้มเหลวคืออะไรคือภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือด ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ หรือ อาจหมายถึง ภาวะที่หัวใจไม่สามารถคลายตัว หรือขยายตัว เพื่อรองรับเลือดได้ปกติ ท...

 • 2.jpg
  นายแพทย์สุรพันธ์ สิทธิสุข แพทย์จากหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า อาการผิดปกติเบื้องต้นของร่างกาย ซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าม...

 • 3.jpg
  อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือดเป็นความรู้สึกบีบรัด และแน่นอึดอัดที่บริเวณหน้าอก หรือส่วนบนของร่างกาย มักพบในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการ เมื่อออกกำลังกาย และร...

 • 5.png
  การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจเพื่อรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน หรือที่เรียกว่า coronary angioplasty เป็นการขยายเส้นเลือดหัวใจ บริเวณที่มีการตีบตัน ให้ถ่างออก เพื่อให้เลือดไหลผ่านไ...

 • 4.jpg
  ในภาวะเศรษฐกิจขาลงเช่นนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแพงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนก็ตาม ผลดีคือเป็นการเตือน ให้เราคิดถึงการป้องกันโรคมากยิ่งขึ้น ความเป็นจริง...

 • 6.jpg
  เป็นโรคหัวใจที่เป็นมาตั้งแต่เกิด โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน แต่พบในแม่ที่รับประทานยา หรือสารบางอย่างในขณะตั้งครรภ์ รวมถึงการติดเชื้อของแม่ เช่น หัดเยอรมัน ระหว่างตั้งครรภ์ นอกจา...

 • 7.png
  หัวใจของเราเป็นอวัยวะหนึ่ง ที่ทำงานหนักที่สุดตลอดชีวิต โดยไม่คิดยื่นใบลาพักร้อน การปั๊มเลือดซึ่งมีสารอาหาร และ ออกซิเจนไป เลี้ยงสมอง และ อวัยวะสำคัญทั่วร่างกาย จำเป็นต้องอาศัยกล้า...

 • 9.jpg
  โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจาก พฤติกรรมการบริโภค ของคนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆ ได้ถูกอิทธิพลของสังคม...

 • 10.jpg
  โรควูบคือ อาการเป็นลมหมดสติ เป็นภาวะที่พบได้บ่อย สาเหตุของการเป็นลมหมดสติ มีตั้งแต่เป็นลมธรรมดาจนถึงเป็นลม เนื่องจากความผิดปกติขั้นรุนแรงของหัวใจผู้ป่วยที่มีประสบการณ์กับตนเอง รวม...

 • 11.jpg
  ผลร้ายของบุหรี่ บุหรี่ฆ่าคนได้ ถ้าไม่ถึงตายก็อยู่ได้อย่างทรมาน อันตรายของบุหรี่อยู่ที่การสูดควันเข้าไปในปอด แล้วสารพิษกว่า 2,000 ชนิด ก็ไหลตามกระแสเลือดไปทั่วร่างกาย คนสูบปากจะเหม...
Visitors: 22,876