คำถาม : การผิดนัดตรวจ


  • ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 0 แล้วมาอีกทีวันที่ 10 สุนัขที่กัดมีอาการปกติ ควรทำอย่างไร 
   คำตอบ

   แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะหยุดฉีดวัคซีนก็ได้ 
   แต่พึงระลึกว่า เมื่อเริ่มฉีดวัคซีนให้คนไข้แล้ว ควรฉีดให้ครบ 3 เข็มตามกำหนดนัด
   พราะเท่ากับว่าคนไข้จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า


  • ในกรณีฉีดวัคซีน ID แบบ 2-2-2-0-2 ในวันที่ 0, 3, 7 และ 30 หากผู้สัมผัสมาฉีดในวันที่ 0, 3 และเข็มที่ 3 มาฉีดวันที่ 14 ต้องเริ่มต้นใหม่หรือไม่ 
   คำตอบ

   ต้องเริ่มฉีดใหม่ แต่ถ้าสัตว์ที่กัดเป็นสุนัขหรือแมวมีอาการปกติอยู่ (เกิน 10 วัน) ให้หยุดฉีดได้


  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 3 เข็มแรก สามารถเลื่อนนัดได้ไม่เกินกี่วัน จึงไม่ต้องเริ่มฉีดใหม่เนื่องจากผู้ป่วยต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยครั้ง ทำให้มารับการฉีดวัคซีนไม่ตรงตามกำหนดนัด 
   คำตอบ

   ควรอธิบายให้ผู้สัมผัสโรคทราบถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีน 3 เข็มแรกให้ตรงตามกำหนดนัด 
   ไม่ควรคลาดเคลื่อน


  • ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ตรงตามกำหนดนัด กรณีใดที่ต้องเริ่มฉีดใหม่หรือไม่ต้องเริ่มใหม่ 
   คำตอบ

   - ขณะนี้ WHO ยังไม่มีคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการผิดนัดในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังถูกกัด     
     สำหรับกรณีผิดนัดให้ดูประวัติและขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์เป็นรายๆ ไป
   - กรณีมาฉีดวัคซีนไม่ตรงตามนัดควรบันทึกและให้ผู้สัมผัสโรคลงนามรับทราบไว้ด้วยว่า ผู้สัมผัสโรคผิดนัดเอง


 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 0, 3, 7 กรณีผู้ป่วยผิดนัดในเข็มที่ 2 แต่มาฉีดในเข็มที่ 3 ควรทำอย่างไร ให้ฉีดต่อหรือเริ่มใหม่ ? 
  คำตอบ

  ขณะนี้ WHO ยังไม่มีคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการผิดนัดในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังถูกกัด 

  การฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ได้ 3 เข็มภายใน 7 วันหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อให้มีระดับภูมิคุ้มกันสูงในระดับที่ป้องกันโรคได้ในวันที่ 14 จึงควรอธิบายให้ทราบถึงความสำคัญของการมารับวัคซีน 3 เข็มแรกตรงตามกำหนดนัด  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 0,3,7 ถ้ามีความจำเป็นต้องเลื่อน ควรเลื่อนได้กี่วัน 
  คำตอบ

  การฉีดวัคซีน 3 เข็มแรกไม่ควรเลื่อนนัด ควรฉีดวัคซีนได้ครบชุดตามกำหนดนัด
  หากเลื่อนต้องคำนึงถถึงข้อปฏิบัติว่า...
  ต้องรับวัคซีนให้ครบ 3 เข็มแรกใน 7 วัน แต่ละเข็มควรห่างกัน 2-3 วัน

  ถ้านัดฉีด PCEC เข็มที่ 2 เลยไปหลายวัน บางคนเป็นเดือนจำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดเข็มที่ 1 ใหม่หรือไม่ 
  คำตอบ

  ให้เริ่มต้นใหม่ 
  พร้อมอธิบายให้เข้าใจว่าผู้สัมผัสโรคต้องฉีดวัคซีนตรงตามกำหนดนัดโดยเฉพาะ 3 เข็มแรกไม่ควรเลื่อนนัด


 • DogHealth3.jpg
  ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย: เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100: 0 5379 3149-50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอน...

 • Knowledge_SmallCover_500.jpg
  แผ่นพับ (Leaflet) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้...

 • Kob_dog1.jpg
  คำถาม : การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลาก...

 • DDCWatch-Rabies1-01.png
  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไรคำตอบ เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตายคำตอบ ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส1....

 • aa6_6.jpg
  28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ค...

 • S__42942468.jpg
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล...
Visitors: 20,145