เอกสารเผยแพร่

 

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี
 
แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้า
สาเหตุ อาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันเมื่อถูกสุนัข หรือ แมว กัด-ข่วน คาถา 5 ย.
 
 
เนื้อหาเหมาะสมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการเก็บตัวอย่างในคนเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรควรรู้ และเก็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 1
ผลการดำเนินงานในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 1 และ ปศุสัตว์เขต
 
 
ผลการดำเนินงาน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 2
ผลการดำเนินงานในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 2 lสระบุรี และ ปศุสัตว์เขต
 
 
โปสเตอร์-ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่มีมานาน แต่ยังมีอีกความรู้อีกหลายอย่างที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ความเข้าใจผิดของประชาชน เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต
 
 
โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสาเหตุอาการ การป้องกันโรค ที่จำเป็นสำหรับประชาชน
 Rabies_Poster_Blue

แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้มีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ดังนั้นการป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคจึงมีความสำคัญอย่างมาก
 
 
คู่มือระบบ ร.36 - สำหรับสถานบริการ -- ฉบับปรับปรุง
เป็นคู่มือสำหรับผู้ใช้งานสำหรับผู้กรอกข้อมูลของ โรงพยาบาล และ สถานบริการ
 
 
คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - ฉบับปรับปรุง 2557
คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเล่มนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน การสร้างพื้นที่ปลอดโรค ซึ่งสาธารณสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสู่การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
 
 
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเอกสารวิชาการที่ได้ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประทศภายในปี2536 (ค.ศ.2020) จัดทำโดย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข
ประชาชน คือ บุคคลที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัขเล่มนี้จะช่วยให้ความรู้กับประชาชนในการเลือก เลี้ยง และปฏิบัติตัวกับสุนัขอย่างถูกต้อง
 
 

 • DogHealth3.jpg
  ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย: เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100: 0 5379 3149-50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอน...

 • Kob_dog1.jpg
  คำถาม : การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลาก...

 • 3844.jpg
  ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 0 แล้วมาอีกทีวันที่ 10 สุนัขที่กัดมีอาการปกติ ควรทำอย่างไรคำตอบ แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะหยุดฉีดวัคซีนก็ได้แต่พึ...

 • DDCWatch-Rabies1-01.png
  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไรคำตอบ เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตายคำตอบ ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส1....

 • aa6_6.jpg
  28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ค...

 • S__42942468.jpg
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล...
Visitors: 20,145