สถานที่ตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
    : เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
    : 0 5379 3149-50
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 
    : ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    : 0 4324 2871-3
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
    : ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    : 0 4424 1522, 0 4425 8713 และ 0 4429 5868 ต่อ 116
  • โรงพยาบาลปกเกล้า จ.จันทบุรี (งานไวรัสและภูมิคุ้มกัน)
    : ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
    : 0 3901 4747
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
    : เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
    : 0 2411 3111 และ 0 2411 0263
  • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาควิชาจุลชีววิทยา)
    : เลขที่ 110 ถนนอินทรวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
    : 0 5394 5422-4
  • ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    : ตึก อปร. ชั้น 11 ห้อง 1114/3 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
    : 0 2256 4333 ต่อ 3576
  • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
    : เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
    : 0 2252 0161-4 ต่อ 127
 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในสัตว์
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดลำปาง
    : ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
    : 0 5422 1476 0 5422 6978
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิษณุโลก
    : เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ถนนพิษณุโลก - หล่มศักดิ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
    : 0 5531 2069-72
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
    : ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
    : 0 43 262050 043 261165-6
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์
    : บ้านตระงอล ถนนสุรินทร์ ? ปราสาท กม. 13 หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
    : 0 4454 6104
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    : เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง ?ห้วยยอด ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
    : 0 7577 0008-9 0 7577 0128-30
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
    : เลขที่ 844 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
    : 0 3874 2116-9
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
    : เลขที่ 126 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
    : 0 3222 8419 0 3222 8379
แหล่งที่มา : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 

 • Knowledge_SmallCover_500.jpg
  แผ่นพับ (Leaflet) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้...

 • Kob_dog1.jpg
  คำถาม : การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลาก...

 • 3844.jpg
  ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 0 แล้วมาอีกทีวันที่ 10 สุนัขที่กัดมีอาการปกติ ควรทำอย่างไรคำตอบ แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะหยุดฉีดวัคซีนก็ได้แต่พึ...

 • DDCWatch-Rabies1-01.png
  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไรคำตอบ เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตายคำตอบ ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส1....

 • aa6_6.jpg
  28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ค...

 • S__42942468.jpg
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล...
Visitors: 20,145