ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)

 

     ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1มค 2560 - 5 มีค 60 พบผูปวย 13818 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 21.12 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 0.98 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 10-14 ป (11.41 %) 7-9 ป (11.34 %) 25-34 ป (10.78 %) สัญชาติเปนไทยรอยละ 96.1 อื่นๆรอยละ 3.3 พมารอยละ 0.3 จีน/ฮองกง/ไตหวันรอยละ 0.1 กัมพูชารอยละ 0.1 ลาวรอยละ 0.0 มาเลเซียรอยละ 0.0 เวียดนามรอยละ 0.0 อาชีพสวนใหญ ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ 36.9 นักเรียนรอยละ 31.4 รับจางรอยละ 15.3

จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ลําพูน (144.85 ตอแสนประชากร) เชียงใหม (113.61 ตอแสนประชากร) ลําปาง (70.95 ตอแสนประชากร) พัทลุง (59.24 ตอแสนประชากร) อุตรดิตถ (56.73 ตอแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 42.22 ตอแสน ประชากร ภาคกลาง 21.82 ตอแสนประชากร ภาคใต19.25 ตอแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.67 ตอแสน ประชากรตามลําดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุมอายุ 10-14 ป (645 ราย), 7- 9 ป (603 ราย), 25-34 ป (578 ราย)

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุมอายุ 10-14 ป (220 ราย), 15-24 ป (215 ราย), 7-9 ป (194 ราย)

- ภาคเหนือ พบมากในกลุมอายุ 7-9 ป (620 ราย), 10- 14 ป (533 ราย), 25-34 ป (531 ราย)

- ภาคใตพบมากในกลุมอายุ 25-34 ป (217 ราย), 35-44 ป (194 ราย), 10-14 ป (179 ราย)

แหล่งที่มาข้อมูล https://goo.gl/EcbJ7s


 • รู้จักไข้หวัดใหญ่.jpg
  ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่ส...

 • BEID_Media_6026.jpg
  คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ : สำหรับประชาชนทั่วไป ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อน ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ ...

 • h1n1_info_new_copy.jpg
  คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ : สำหรับผู้ป่วย คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย แนะนำให้ปฏิบัติ เรื่อง การทำความสะอาดมืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะการติดต่อของโรค และแนะนำใ...

 • 1.jpg
  ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มพบเมื่อปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 ที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้แพร่ออกไปยังอีกหลายประเทศท...

 • แบบเสื้อ 20ปี BTH YOUNG FIT-น้ำเงิน-เเดง-02.jpg
  InfluenzaBureau of Epidemiology, DDC, MPH ICD-10 : J10, J11กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ ลักษณะโรคเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ มีไ...

 • 060259_2.jpg
  โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease ) 1. ลักษณะของโรค โรคไข้ซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานด้า เมื่อปี พ.ศ.2490 ในลิง โดยในขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโ...

 • n20150619100831_80866.jpg
  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกล...

 • ไวรัส RSVไวรัสร้ายมากับหน้าฝน คนเป็นแม่พ่อต้องระวัง ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ“โรคติดเชื้อทางเดินห...

 • 558000011222301.JPEG
  โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร? “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำ”หรือ “โรคหมาว้อ”(ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virusซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนม...

 • shutterstock_57204115.jpg
  หน้าหนาวระวังโรคมือเท้าปาก “กรมควบคุมโรค” เผยเปิดเทอมหน้าหนาวนี้ ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว 2 เท่า เน้นย้ำสถานศึกษาคัดกรองเด็กเล็กทุกวัน นายแพทย์ ...

 • dengki.png
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดตราด สัปดาห์ที่ 29 ปี 2560 (16 กรกฏาคม 2560 - 22 กรกฏาคม 2560) สถานการณ์ของประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 พบผู...

 • วัคซีนไข้เลือดออก-01.jpg
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก(ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2560 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560) มีราย...

 • 34.jpg
  1.สาเหตุอะไรที่ทำให้สถิติไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว • ฝนมาเร็วทางภาคใต้ และทยอยขึ้นภาคกลาง-เหนือ -อิสาน • ฝนตกเป็นช่วงๆ ตกแล้วหยุด มีมรสุมบ่อยครั้ง • เศษภาชนะที่คนประดิษฐ...

 • โรคชิคุนกุนยา Chikungunyaลักษณะโรคโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่...

 • 18767678_10155406292103140_512084816107835046_n.png
  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านนั้น กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่...

 • 3.jpg
  “ไวรัสโรต้า” ทำเด็กอุจจาระร่วง-เสียชีวิต แนะผู้ปกครองดูแลให้ดี เกี่ยวกับ ไวรัสโรตา กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพราะอาจป่วยด้วยโรคอุจจ...
Visitors: 21,147