สวนสุขภาพเมืองตราด

สวนรุกขชาติ จังหวัดตราด

สวนรุกขชาติ จังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ในปีงบประมาณ 2549 จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างส่วนรุกชาติในโครงการพัฒนาสวนสาธารณะในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฝูงบิน 207) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองให้มีสถานที่พักผ่อน ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย 

 

  

  

  

  

  

 

แผนที่ https://goo.gl/K26MuS

Visitors: 22,876